Zapytanie ofetowe w związku z zakupem usługi doradczej wejście na rynek turecki

Mysłowice 01.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE


          ZAKUP USŁUGI  DORADCZEJ  W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA WEJŚCIA NA RYNEK PERSPEKTYWICZNY – TURCJA  

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Yachtsport. Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  usługi doradczej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa w celu przygotowania wejścia na rynek turecki.

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisana w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.                                                                        

 1. DANE  SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE

 

YACHTSPORT SP. Z O.O. 41-400 Mysłowice, ul. Mickiewicza 59

NIP 222-079-35-06 KRS 0000245144

Sąd Rejonowy w Katowicach IX Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiot działalności zamawiającego

 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 • Opis zakresu objętego przedmiotem zapytania ofertowego :

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie wejścia na rynki perspektywiczne tj. Turcja uwzględniającej m.in. odmienność kulturową i religijną , odmienny system prawny i politykę gospodarczą Turcji oraz sposób nawiązywania współpracy handlowej z kontrahentami z Turcji.

 

 • Miejsce realizacji  : siedziba Zamawiającego ( e-mail)
 • Termin realizacji : 31.12.2017

 

 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Doradztwo prawne i usługi informacyjne 79140000-7

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁANIANIAWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r Kodeks Cywilny i zgodnie z zasadami konkurencyjności w formie konkursu ofert. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania do niniejszego postępowania.

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Posiadają zdolność do realizacji zamówienia
 2. Gwarantują sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów , surowców , energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Posiadają potencjał do świadczenia usługi doradczej w postaci oddziału firmy , jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku tureckim , którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub są podmiotem bezpośrednio działającym na rynku tureckim.
 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowna dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzającą w/w potencjał

 

 1. Posiadają wiedze i udokumentowane doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę doświadczenia w świadczeniu usługi doradczej w zakresie przygotowania podmiotów gospodarczych do wejścia na rynek turecki.

 

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest wskazać min. 3 zrealizowane projekty w powyższym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek  w ostatnich pięciu latach . Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.
 1. Dysponują osobami ( konsultantami) zdolnymi do wykonania zamówienia
 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest wskazać min. 1 konsultanta , który będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia. Konsultant powinien posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów tj . przeprowadził co najmniej 2 projekty w powyższym zakresie wraz z drożeniem na rynek w ostatnich 5 latach. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona na największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania . Wyszczególnione kryteria znajdują się poniżej :

 

Lp .

Kryterium

Waga

1.

Cena brutto za wykonanie zamówienia

80%

2.

Termin realizacji  

20%

 

Sposób przyznawania punktacji poszczególnym ofertom :

100% = 100pkt

 

Punkty za kryterium „ cena „ zostaną obliczone według następującego wzoru :

Najniższa cena brutto oferty ÷ cena brutto badanej oferty x80= ______pkt

 

Punkty z kryterium „termin realizacji „  zostaną przyznane zgodnie z tabelą:

Liczba punktów

Doświadczenie ( liczba zrealizowanych projektów w branży jachtowej  )

10

Do 30.06.2019

20

Do 31.12.2017

 

 1. CZAS, MIEJSCE I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA WARUNKÓW ZAPYTANIA  :

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest od dnia 01.02.2017  na stronie internetowej zamawiającego www.yachtsport.pl

 

 1. TERMIN , MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT :

 

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 31.03.2017 r do godziny 12:00

 

- Osobiście w siedzibie składającego zapytanie ofertowe

- Pocztą tradycyjna na adres : Yachtsport Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice , ul. Mickiewicza 59

- Pocztą elektroniczną na adres: biuro@yachtsport.pl

 

 1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim , podana cena w PLN .
 2. Zamawiający nie dopuszcza ofert składanych częściowo .
 3. Termin związania oferta wynosi 45 dni.
 4. Złożenie oferty przez wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

 

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi najpóźniej w terminie 31.03.2017 r  

o godz. 12:00. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową.

 

 

 1. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT

 

Odrzuceniu podlegają oferty :

 

- nie spełniające wymagań określonych w Warunkach zapytania ofertowego , w szczególności niekompletne , bo nie zawierają wszystkich pozycji niezbędnych do realizacji ww. przedmiotu zapytania ofertowego;

- których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

- które zawierają rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zapytania ofertowego ;

- które zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie – ofertę zwraca się wówczas wykonawcy , bez jej otwierania ;

- nie zawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń Wykonawcy , w których brakujące dokumenty lub oświadczenia pomimo wezwania Zamawiającego nie zostały uzupełnione przez Wykonawcę w terminie określonym w wezwaniu ;

- nieczytelne lub budzące wątpliwości , co do ich treści .

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE  , PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

 

 1. O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca , polegające w szczególności na :

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

- posiadaniu w spółce 5% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego , lub zarządzającego , prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa drugiego stopnia , lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli.

 

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań wg załączonego wzoru ( załącznik nr 2 )

 

2 .  Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania na każdym jego      etapie bez konieczności podawania przyczyny .

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert , bez podania przyczyn.
 2. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Wymagane dokumenty :

 

 1. Oferta wg. Załączonego wzoru ( załącznik nr 1 )
 2. Oświadczenie o braku powiązań ( załącznik nr 2 )

 

Osoby do kontaktu :

 

Elżbieta Czaja  500170190

 

Załączniki :

 

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o braku powiązań
Zobacz także:
Zapytania ofertowe Zapytanie ofertowe w związku z zakupem usługi w zakresie wykonania materiałów reklamowych na targi w Dusseldorf 2017 Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2017r Zapytanie Ofertowe w zakresie usługi transportowej eksponatu na targi w Dusseldorf 2017 Koniec sezonu 2016 Sezon Żeglarski 2016 Zakończenie Sezonu Czarter jachtu w Chorwacji Rozpoczęcie sezonu 2015 Narty wodne, deska , koło do holowania !!!!!!! KONKURS "PAMIĄTKA Z WAKACJI" Zakończenie sezonu 2014 TESTOWANIE JACHTÓW 30.04-04.05 Cennik czarterów - 2015 r. Czarterowy zawrót głowy Nowości Czarterowe w 2014 Nowy jacht w ofercie Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot transportu Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej podczas targów BOOT DUSSELDORF 2017/ Purchase of exhibition organization service Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot wynajęcia powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego podczas targów BOOT DUSSELDORF Zapytanie ofetowe w związku z zakupem usługi doradczej wejście na rynek turecki Zapytanie ofetowe w związku z zakupem usługi doradczej wejście na rynek norweski Spotkajmy sie na SportBiz w Warszawie Wyniki postepowania dot usługi doradczej w wejściu na rynek Turecki Wyniki postepowania ofertowego dot usługi doradczej w wejściu na rynek norweski Zapytanie ofertowe dot.transportu eksponatów na targi Zapytanie ofertowe dot.wykonania materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe dotyczące organiacji stoisk wystawienniczegona wybranych targach. Wyniki postępowania ofertowego 19-09-2017 Wyniki postepowania ofertowego w zakresie transportu eksponatów Wyniki postepowania ofertowego w zakresie wynajęcia i organizacji miejsca wystawienniczego podczas targów Wyniki postepowania ofertowego w zakresie wynajęcia i organizacji miejsca wystawienniczego podczas targów Zapytanie ofertowe prezentacja produktu podczas Misji Gospodarczej Turcja Ogłoszenie wyników Misja Gospodarcza Istambuł 2018 Zapytanie ofertowe prezentacja produktu podczas Misji Gospodarczej Turcja 2018 Drugie zapytanie Ogłoszenie wyników prezentacja produktu - Misja Gospodarcza do Istambul ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas targów ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW NA / I Z TARGÓW Ogłoszenie wyników dot wykonania materiałów reklamowych na wybrane targi 2018/2019 Ogłoszenie wyników dot transportu eksponatu na wybrane targi 2018/2019 Ogłoszenie wyników dot. organizacji targów w wybranych terminach 2018/2019 Commission protocol on the selection of the offer 2018/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW NA / I Z TARGÓW Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas targów Zapytanie ofertowe dotyczace zakupu telewizora ze stojakiem Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu monitpra do emisji spotów reklamowych ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Protokół wyboru oferty dotyczącej materiałów reklamowych Ponowione zapytanie dotyczące zakupu TV wraz ze stojakiem Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu monitora do emisji spotów reklamowych Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdowej misji gospodarczej do Miami, USA oraz Dubaju, ZEA 2019 Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji misji gospodarczych do Dubaju i Mamii ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdowej misji gospodarczej do Miami, USA oraz Dubaju, ZEA 2019 nr 2 Organizacja misji gospodarczej do Norwegi wraz z transportem eksponatu obsługą techniczną miejsca cumowniczego oraz noclegiem Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego dot kompleksowej organizacji misji gospodarczej w Halden Czarter jachtów na Mazurach