Zapytanie ofertowe w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej podczas targów BOOT DUSSELDORF 2017/ Purchase of exhibition organization service

Mysłowice 31.12.2016

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Yachtsport. Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas  targów  BOOT Dusseldorf 2017

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisana w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.                                                                        

 1. DANE  SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE

 

YACHTSPORT SP. Z O.O. 41-400 Mysłowice, ul. Mickiewicza 59

NIP 222-079-35-06 KRS 0000245144

Sąd Rejonowy w Katowicach IX Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiot działalności zamawiającego

 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej o powierzchni 30 m ² ,  organizacja stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas  targów  BOOT Dusseldorf na terenie Niemiec.

 

A Projekt stoiska :

 • Całkowita spójność z wizerunkiem marki w oparciu o projekt logotypu wraz z logotypami unijnymi oraz Marki Polskiej dostępne w załączniku
 • Używanie kolorów i czcionek oraz zdjęć udostępnionych przez firmę.
 • Czytelne umieszczenie logotypu i claimu w obrębie stoiska
 • Atrakcyjne i czytelne rozmieszczenie wskazanych produktów – poprawna ekspozycja
 • Funkcjonalne rozwiązania –ruch w obrębie stoiska , projekt układu funkcjonalnego stoiska
 • Płynne poruszanie się odwiedzających po stoisku, stolik recepcyjny
 • Przemyślane wzmocnienie widoczności z większej odległości od stoiska
 • Funkcjonalne wkomponowanie zaplecza
 • Projekt grafiki na kadłubie
 • Atrakcyjne rozmieszczenie logotypów i claimu w obrębie stoiska
 • Atrakcyjne wkomponowanie obligatoryjnych elementów wizualizacji MPG dostępne sa na Portalu Promocji Eksportu pod adresem : https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki-.html
 • Zagwarantowanie wykładziny 30m² w kolorze nawiązującym do logo firmy
 • Projekt punktów elektrycznych + punktów świetlnych
 • Projekt stolika recepcyjnego
 • Projekt podłogi, stolika, krzeseł
 • Wskazane miejsce na TV
 • Dodatkowe dekoracje przestrzenne

 

B  Zabudowa stoiska o powierzchni 30m²

 • Otwarty sufit
 • Ściana z dekoracją naklejoną grafiką , nie wymagana
 • Panel promocyjny MPG według wytycznych dostępnych na Portalu Promocji Eksportu pod adresem  https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki-.html
 • Wykładzina w jednym kawałku
 • Krzesła w ilości 4 szt jeden rodzaj
 • Stolik recepcyjny wysoki w ilości 1 szt , lakierowane drzewo , zamykane na klucz drzwiczki od strony osoby obsługującej stoisko , orientacyjne wymiary : wysokość=110 cm , głębokość=60cm , szerokość = 110 cm 
 • Oświetlenie odgórne wewnątrz jachtu , światło ciepłe przejrzyste
 • Logotyp- może być podświetlany
 • Możliwe lekkie dekoracje przestrzenne do powieszenia nad stoiskiem wykonane z białego kartonu , wycinane laserowo ok 3 s
 • Płaski monitor TV około 40cali kolorowy z możliwością emitowania filmów z różnymi rozszerzeniami  wraz z podłączeniem

 

 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

           

39298900-6 – Różne wyroby dekoracyjne

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 

 

 1. MIEJSE I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na dwa dni przed rozpoczęciem targów  Boot Dusseldorf , ( Hala Targowa Messe Dusseldorf , GmbH Postrfach 10 10 06, 40001 Dusseldorf Messeplatz, 40474 Dusseldorf , Niemcy ) następnie podczas udziału w targach az do ostatniego dna. Za wykonanie zamówienia strony uznają doręczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w w/w zakresie wstawione organizatora w/w działania  

Termin realizacji 20.01.2017 od godziny 8:00 .

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁANIANIAWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r Kodeks Cywilny i zgodnie z zasadami konkurencyjności w formie konkursu ofert. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania do niniejszego postępowania.

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Posiadają zdolność do realizacji zamówienia
 2. Gwarantują sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów , surowców , energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Posiadają wiedze i stosowne doświadczenie  wymagane przez Zleceniodawce umożliwiające wykonanie zamówienia.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

 

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona na największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania . Wyszczególnione kryteria znajdują się poniżej :

 

 

Lp .

Kryterium

Waga

1.

Cena brutto za wykonanie zamówienia

80%

2.

Czytelne umieszczenie logotypu , całkowita spójność z wizerunkiem marki, Atrakcyjne rozmieszczenie logotypów i claimu w obrębie stoiska , atrakcyjne wkomponowanie obligatoryjnych elementów wizualizacji MPG

20%

 

Sposób przyznawania punktacji poszczególnym ofertom :

100% = 100pkt

 

Punkty za kryterium „ cena „ zostaną obliczone według następującego wzoru :

Najniższa cena brutto oferty ÷ cena brutto badanej oferty x80= ______pkt

 

 

 

 

Punkty za kryterium „Czytelne umieszczenie logotypu , całkowita spójność z wizerunkiem marki, Atrakcyjne rozmieszczenie logotypów i claimu w obrębie stoiska , atrakcyjne wkomponowanie obligatoryjnych elementów wizualizacji MPG „  zostaną przyznane zgodnie z tabelą:

Liczba punktów

Doświadczenie ( liczba zrealizowanych projektów w branży jachtowej  )

0

Dla któregokolwiek braku z wymienionego zakresu niż rekomendowana

10

Wszystkie zgodnie z rekomendowana

20

Dla któregokolwiek wymienionego zakresu ponadto niż rekomendowana

*pozostałe elementy musza być co najmniej równe rekomendowanym

 

 1. CZAS, MIEJSCE I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA WARUNKÓW ZAPYTANIA  :

 

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest od dnia 31.12.2016  na stronie internetowej zamawiającego www.yachtsport.pl

 

 1. TERMIN , MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT :

 

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 19.01.2017 r do godziny 12:00

 

- Osobiście w siedzibie składającego zapytanie ofertowe

- Pocztą tradycyjna na adres : Yachtsport Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice , ul. Mickiewicza 59

- Pocztą elektroniczną na adres: biuro@yachtsport.pl

 

 1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim, podana cena w PLN lub EUR.
 2. Zamawiający nie dopuszcza ofert składanych częściowo .
 3. Termin związania oferta wynosi 45 dni.
 4. Złożenie oferty przez wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

 

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi najpóźniej w terminie 19.01.2017 r  

o godz. 12:00. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT

 

Odrzuceniu podlegają oferty :

 

- nie spełniające wymagań określonych w Warunkach zapytania ofertowego , w szczególności niekompletne , bo nie zawierają wszystkich pozycji niezbędnych do realizacji ww. przedmiotu zapytania ofertowego;

- których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

- które zawierają rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zapytania ofertowego ;

- które zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie – ofertę zwraca się wówczas wykonawcy , bez jej otwierania ;

- nie zawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń Wykonawcy , w których brakujące dokumenty lub oświadczenia pomimo wezwania Zamawiającego nie zostały uzupełnione przez Wykonawcę w terminie określonym w wezwaniu ;

- nieczytelne lub budzące wątpliwości , co do ich treści .

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE  , PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

 

1. O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca , polegające w szczególności na :

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

- posiadaniu w spółce 5% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego , lub zarządzającego , prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa drugiego stopnia , lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli.

 

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań wg załączonego wzoru ( załącznik nr 2 )

 

2 .  Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania na każdym jego      etapie bez konieczności podawania przyczyny .

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert , bez podania przyczyn.
 2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

Wymagane dokumenty :

 

 1. Oferta wg. Załączonego wzoru ( załącznik nr 1 )
 2. Oświadczenie o braku powiązań ( załącznik nr 2 )

 

Osoby do kontaktu :

 

Elżbieta Czaja  500170190

 

Załączniki :

 

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o braku powiązań

 

Mysłowice 31.12.2016

REQUEST FOR PROPOSALS

PURCHASE OF EXHIBITION ORGANISATION SERVICE

In relation to the project,
applying for co-financing within priority axis III “Support to innovation in enterprises”, Measure 3.3 “Support to promotion and internationalisation and innovative enterprises”, Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”,
within the Smart Growth Operational Program 2014-2020

co-financed with the European Regional Development Fund
and the duty to apply competition rules

Yachtsport. Sp. z o.o. inquiry regarding the purchase of services for rent and exhibition space, the organization of the exhibition stand, the purchase of services for the maintenance of the stand at the fair BOOT Düsseldorf 2017

These proceedings are conducted in accordance with the principle of competitiveness described in the Guidelines on the eligibility of expenditure under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020, and the Guidelines on the eligibility of expenditure under the Operational Programme Development of Intelligent 2014-2020.   

 1. DATA SUBMITTING THE INQUIRY

 

YACHTSPORT SP. Z O.O. 41-400 Mysłowice, ul. Mickiewicza 59

NIP 222-079-35-06 KRS 0000245144

District Court in Katowice IX Economic Division of the National Court Register
Scope of activities of the contracting authority

 • Production of pleasure and sporting boats
 1. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF INQUIRY

The contract involves renting and construction of exhibition space with an area of 30 m ², the organization of the exhibition stand, the purchase of services for the maintenance of the stand during the fair BOOT Düsseldorf in Germany.

 

A Stand design:

 •  The overall consistency of the brand image based on the logo design along with the logos of the EU and Polish brands available in Annex
 • The use of colors and fonts, and images provided by the company.
 • Clear place your advertising permanently and the claim within the stand
 • Attractive and clear distribution of identified products - correct exposure
 • Functional solutions -Movement within the stand, the design of functional stand
 • Smooth move visitors to the booth, table reception
 • Thoughtful strengthening of visibility of the greater distance from the stand
 • Functional incorporation facilities
 • placement of graphics on the hull of the Project
 • Attractive placement of logos and claim within the stand
 • Attractive incorporation of mandatory elements of visualization MPG are available on the Export Promotion Portal at: https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka- • Placement of table receptionpolskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki-.html
 • Ensuring 30m² carpet in color reminiscent of the company's logo
 • Placing electrical points + points of light
 • Placement of table reception
 • Placing a table, chairs
 • Putting in place TV
 • Additional decoration spatial

 

B  Stand construction area of 30m²

 • Opened ceiling
 • Wall decoration pasted graphics, not required
 • promotional Panel MPG according to the guidance available on the Export Promotion Portal at https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki-.html
 • Carpet in one piece
 • Chairs in the amount of 4 units one type
 •  The table reception high in the amount of 1 pieces, painted tree, locked the door from the side of the operator booth, approximate dimensions: height = 110 cm, depth = 60cm, width = 110 cm
 • Light top-down inside the yacht, warm light transparent
 • placing the logo can be illuminated
 • Possible slight spatial decoration to hang on the stand made of white cardboard, laser-cut
 • Flat Panel Monitor 40 inch color TV about the possibility of issuing videos with various extensions including connection

 

 

Order Code according to the Common Procurement Vocabulary (CPV):

           

39298900-6 – Various decorative products

79956000-0 Services in the organization of fairs and exhibitions

 

 1. PLACE AND TIME AND CONDITIONS OF THE CONTRACT

 

Realization of the contract will take place two days before the fair Boot Dusseldorf (Market Hall, Messe Dusseldorf, GmbH Postrfach 10 10 06, 40001 Dusseldorf Messeplatz, 40474 Dusseldorf , Niemcy ) then the participation in the fair until the last bottom. For the contract parties recognize the service of the Employer document confirming the conclusion of the / in the range of inserted organizer / in action.

Realization date 01/20/2017 from 8:00.

 

 1. CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE PROCEEDINGS, AND DESCRIPTION OF OFFER EVALLUATING IF  THESE CONDITIONS ALONG WITH LIST OF DOCUMENTS TO BE PROVIDED TO CONFIRM bidders SPEŁANIANIAWARUNKÓW PARTICIPATE.

 

The procedure is conducted in accordance with the provisions of the Act of 23.04.1964 the Civil Code and in accordance with the rules of competition in the form of tender. The Act of 29 January 2004 Public Procurement Law is not applicable to this proceeding.

 

The award of the contract may apply for contractors who meet the following conditions:

 1. They have the capability to perform the contract
 2. guarantee how the order advantageous from the point of view of environmental protection by providing minimize the consumption of materials, raw materials, energy, etc. needed to perform the contract.
 3. They have the knowledge and relevant experience as evidenced by at least 5 years of experience in the organization of trade fairs required by the client to enable execution of the contract.

 

 1. EVALUATION CRITERIA OFFERS

The bids will be evaluated by the customer on the basis of the criteria listed below. Assessment shall be subject to all the elements together. The contractor, whose bid will be assessed on the highest number of points will be declared the winner of the proceedings. Listed criteria are listed below:

Lp .

Criterion

Validity

1.

Gross price for the contract

80%

2.

Documented knowledge on. Yachting industry confirmed at least 5 years of experience in the organization of trade fairs

20%

 

The way of granting scoring individual offers:

100% = 100pts

 

Points for the criterion of "price" will be calculated according to the following formula:
The lowest gross price offer price ÷ gross studied offer x80 = ______pkt

 

 

Points for the criterion of "documented knowledge on. Yachting industry confirmed at least 5 years of experience in the organization of the trade fair" will be granted in accordance with the following table:

number of points

Experience (number of completed projects in the yachting industry)

0

Less than  5 y

10

5y

20

More than 5 y

* other elements must be at least equal to the recommended

 

 1. TIME, PLACE AND METHOD OF SHARING CONDITIONS REQUEST:

 

This announcement is available from the date of 31.12.2016 on the website ordering www.yachtsport.pl

 

 1. DEADLINE, PLACE AND HOW TO TENDER:

 

 1. Offers with attachments should be submitted by 19.01.2017 r 12:00

 

- In person at the headquarters consisting inquiry
- The postal address: Yachtsport Sp. o.o. 41-400 Myslowice, ul. Mickiewicza 59
- By e-mail to the following address: biuro@yachtsport.pl

 

 1. The offer must be submitted in writing in Polish or English, the price of PLN or EUR.
 2. Shall not be accepted offers made partially.
 3. Period of the offer 45 days.
 4. Submission of a tender by the contractor does not constitute a contract..

 

Determination of the proceedings will take place no later than 01.19.2017 r
at. 12.00. The results of the companies will be informed by email.

 

 1. REASONS FOR REJECTION OF OFFERS

 

Rejection of the offer are subject to:

 

- do not meet the requirements specified in the Terms of inquiry, in particular incomplete because they do not contain all the items necessary to implement the above. subject of inquiry;

- whose submission is an act of unfair competition within the meaning of the Unfair Competition;

- which contain abnormally low price in relation to the subject of the inquiry;

- which were submitted after the deadline - offer asks the contractor, without opening it;

- do not contain the required documents or statements of the Contractor, in which the missing documents or statements despite calls Employer has not been completed by the Contractor within the time specified in the notice;

- illegible or questionable as to their content.

 

 1. OTHER INFORMATION REASONS FOR EXCLUSION OF CONTRACTORS

 

1. The order can not apply to an entity affiliated with consisting inquiry personally or financially.

Through capital ties or personal understand the interactions between consisting inquiry or persons authorized to incur liabilities on behalf consisting an inquiry or persons performing on behalf consisting an inquiry activities related to the preparation and the procedure for selecting the Contractor and the Contractor, in particular by:

- participation in the company as a partner or partnership
- held by in the company of 5% of shares
- Role as member of the supervisory or management, proxy, proxy
- Remaining married in consanguinity or affinity in a straight line, the second degree of kinship or affinity of the second degree in the collateral line or by adoption, guardianship or custody.

The Contractor shall attach to the bid a statement about the lack of the above. connections according to the attached model (Annex 2)

 

2 .  The Contracting Authority reserves the right to cancel the present procedure at each stage without giving any reason.
3. The Contracting Authority reserves the right to cancel the inquiry without selecting any of the offers, without giving reasons.
4. The offer of the excluded Contractor shall be deemed rejected.

 

 

Required documents:

 

1. Offer by. Attached model (Annex 1)
            2. Statement of the lack of connections (Appendix 2)

Contact persons:

Elżbieta Czaja  500170190

 

Attachments:

1. Bid form
2. Statement of the lack of connections

                           

Zobacz także:
Zapytania ofertowe Zapytanie ofertowe w związku z zakupem usługi w zakresie wykonania materiałów reklamowych na targi w Dusseldorf 2017 Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2017r Zapytanie Ofertowe w zakresie usługi transportowej eksponatu na targi w Dusseldorf 2017 Koniec sezonu 2016 Sezon Żeglarski 2016 Zakończenie Sezonu Czarter jachtu w Chorwacji Rozpoczęcie sezonu 2015 Narty wodne, deska , koło do holowania !!!!!!! KONKURS "PAMIĄTKA Z WAKACJI" Zakończenie sezonu 2014 TESTOWANIE JACHTÓW 30.04-04.05 Cennik czarterów - 2015 r. Czarterowy zawrót głowy Nowości Czarterowe w 2014 Nowy jacht w ofercie Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot transportu Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej podczas targów BOOT DUSSELDORF 2017/ Purchase of exhibition organization service Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot wynajęcia powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego podczas targów BOOT DUSSELDORF Zapytanie ofetowe w związku z zakupem usługi doradczej wejście na rynek turecki Zapytanie ofetowe w związku z zakupem usługi doradczej wejście na rynek norweski Spotkajmy sie na SportBiz w Warszawie Wyniki postepowania dot usługi doradczej w wejściu na rynek Turecki Wyniki postepowania ofertowego dot usługi doradczej w wejściu na rynek norweski Zapytanie ofertowe dot.transportu eksponatów na targi Zapytanie ofertowe dot.wykonania materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe dotyczące organiacji stoisk wystawienniczegona wybranych targach. Wyniki postępowania ofertowego 19-09-2017 Wyniki postepowania ofertowego w zakresie transportu eksponatów Wyniki postepowania ofertowego w zakresie wynajęcia i organizacji miejsca wystawienniczego podczas targów Wyniki postepowania ofertowego w zakresie wynajęcia i organizacji miejsca wystawienniczego podczas targów Zapytanie ofertowe prezentacja produktu podczas Misji Gospodarczej Turcja Ogłoszenie wyników Misja Gospodarcza Istambuł 2018 Zapytanie ofertowe prezentacja produktu podczas Misji Gospodarczej Turcja 2018 Drugie zapytanie Ogłoszenie wyników prezentacja produktu - Misja Gospodarcza do Istambul ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas targów ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW NA / I Z TARGÓW Ogłoszenie wyników dot wykonania materiałów reklamowych na wybrane targi 2018/2019 Ogłoszenie wyników dot transportu eksponatu na wybrane targi 2018/2019 Ogłoszenie wyników dot. organizacji targów w wybranych terminach 2018/2019 Commission protocol on the selection of the offer 2018/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW NA / I Z TARGÓW Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas targów Zapytanie ofertowe dotyczace zakupu telewizora ze stojakiem Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu monitpra do emisji spotów reklamowych ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Protokół wyboru oferty dotyczącej materiałów reklamowych Ponowione zapytanie dotyczące zakupu TV wraz ze stojakiem Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu monitora do emisji spotów reklamowych Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdowej misji gospodarczej do Miami, USA oraz Dubaju, ZEA 2019 Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji misji gospodarczych do Dubaju i Mamii ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdowej misji gospodarczej do Miami, USA oraz Dubaju, ZEA 2019 nr 2 Organizacja misji gospodarczej do Norwegi wraz z transportem eksponatu obsługą techniczną miejsca cumowniczego oraz noclegiem Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego dot kompleksowej organizacji misji gospodarczej w Halden Czarter jachtów na Mazurach