Zapytanie ofertowe prezentacja produktu podczas Misji Gospodarczej Turcja

Mysłowice 22.01.2018

REQUEST FOR PROPOSALS


In relation to the project,
applying for co-financing within priority axis III “Support to innovation in enterprises”, Measure 3.3 “Support to promotion and internationalisation and innovative enterprises”, Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”,
within the Smart Growth Operational Program 2014-2020

co-financed with the European Regional Development Fund
and the duty to apply competition rules

Yachtsport Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące organizacji prezentacji produktu tj. łodzi żaglowej Mariner 600 podczas tzw . misji gospodarczej  , następującej po targach jachtowych Eurasja na terenie Istambułu  ; zakup usług w zakresie obsługi technicznej koniecznej do  prezentacji produktu  podczas misji gospodarczej   

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisana w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.                                                                        

 1. DANE  SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE

 

YACHTSPORT SP. Z O.O. 41-400 Mysłowice, ul. Mickiewicza 59

NIP 222-079-35-06 KRS 0000245144

Sąd Rejonowy w Katowicach IX Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiot działalności zamawiającego

 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja prezentacji produktu w tym celu należy wynająć powierzchnię lub  miejsce cumownicze w dowolnym porcie w Istambule. Miejsce oraz termin ma ściśle nawiązywać do zakończonych targów Eurasia Boat Show odbywających się w Istambule w dniach 10-18.02.2018 , organizacja prezentacji  produktu , zakup usług w zakresie obsługi technicznej koniecznej do realizacji celu, jakim jest udostępnienie łodzi żaglowej Mariner 600 dla potencjalnych klientów umówionych na przetestowanie jej na wodzie .

 

Wymogi :

 

 • Zagwarantowanie miejsca w celu odbywania rozmów z klientami  
 • Zagwarantowanie poczęstunku dla oczekujących w kolejce gości : kawa , herbata , soki, woda, przekąski
 • Zagwarantowanie miejsca prezentacyjnego lub miejsca cumowniczego  
 • Prezentacja jachtu na wodzie , która związane jest z przetestowaniem jachtu na wodzie w przypadku wynajęcia miejsca cumowniczego
 • Prezentacja filmu informacyjno promocyjnego
 • Umiejscowienie  katalogów w widocznym miejscu dla klienta 

 

 

 

 

 

 

 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

           

39298900-6 – Różne wyroby dekoracyjne

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 

 

 1. MIEJSE I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na dzień po zakończeniu targów  :

 1. OKOLICE , Yeşilköy Mahallesi, Cnr Ekspo Fuar Merkezi, 34149 Bakırköy/İstanbul, Turcja


Za wykonanie zamówienia strony uznają doręczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w w/w zakresie wstawione organizatora w/w działania  

 1. 19-21.02.2018 od godziny 10:00

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁANIANIAWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r Kodeks Cywilny i zgodnie z zasadami konkurencyjności w formie konkursu ofert. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania do niniejszego postępowania.

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają zdolność do realizacji zamówienia
 2. Gwarantują sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów , surowców , energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Posiadają wiedze i stosowne doświadczenie  wymagane przez Zleceniodawcę umożliwiające wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

 

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy . Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona na największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania . Wyszczególnione kryteria znajdują się poniżej :

 

 

Lp .

Kryterium

Waga

1.

Cena brutto za wykonanie zamówienia

80%

2.

Wynajęcie miejsca cumowniczego w atrakcyjnym porcie

20%

 

Sposób przyznawania punktacji poszczególnym ofertom :

100% = 100pkt

 

Punkty za kryterium „ cena „ zostaną obliczone według następującego wzoru :

Najniższa cena brutto oferty ÷ cena brutto badanej oferty x80= ______pkt

 

Punkty za kryterium „Wynajęcie miejsca cumowniczego w atrakcyjnym porcie „  zostaną przyznane zgodnie z tabelą:

 

Liczba punktów

Doświadczenie ( liczba zrealizowanych projektów w branży jachtowej  )

0

Dla któregokolwiek braku z wymienionego zakresu niż rekomendowana

10

Wszystkie zgodnie z rekomendowana

20

Dla któregokolwiek wymienionego zakresu ponadto niż rekomendowana

*pozostałe elementy musza być co najmniej równe rekomendowanym

 

 1. CZAS, MIEJSCE I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA WARUNKÓW ZAPYTANIA  :

 

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest od dnia 22-01-2018 na stronie internetowej zamawiającego www.yachtsport.pl

 

 

 

 

 

 

 

 1. TERMIN , MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT :

 

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 29.01.2018 r do godziny 16:00

 

- Osobiście w siedzibie składającego zapytanie ofertowe

- Pocztą tradycyjna na adres : Yachtsport Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice , ul. Mickiewicza 59

- Pocztą elektroniczną na adres: biuro@yachtsport.pl

 

 1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim, podana cena w PLN lub EUR.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie częściowych ofert .
 3. Termin związania oferta wynosi 45 dni.
 4. Złożenie oferty przez wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

 

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi najpóźniej w terminie 29.01.2018 r  

o godz. 17:00. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową.

 

 1. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT

 

Odrzuceniu podlegają oferty :

 

- nie spełniające wymagań określonych w Warunkach zapytania ofertowego , w szczególności niekompletne , bo nie zawierają wszystkich pozycji niezbędnych do realizacji ww. przedmiotu zapytania ofertowego;

- których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

- które zawierają rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zapytania ofertowego ;

- które zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie – ofertę zwraca się wówczas wykonawcy , bez jej otwierania ;

- nie zawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń Wykonawcy , w których brakujące dokumenty lub oświadczenia pomimo wezwania Zamawiającego nie zostały uzupełnione przez Wykonawcę w terminie określonym w wezwaniu ;

- nieczytelne lub budzące wątpliwości , co do ich treści .

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE  , PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

 

1. O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca , polegające w szczególności na :

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

- posiadaniu w spółce powyżej 5% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego , lub zarządzającego , prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa drugiego stopnia , lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli.

 

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań wg załączonego wzoru ( załącznik nr 2 )

 

2 .  Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania na każdym jego      etapie bez konieczności podawania przyczyny .

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert , bez podania przyczyn.
 2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

Wymagane dokumenty :

 

 1. Oferta wg. Załączonego wzoru ( załącznik nr 1 )
 2. Oświadczenie o braku powiązań ( załącznik nr 2 )

 

Osoby do kontaktu :

 

Elżbieta Czaja  500170190

 

Załączniki :

 

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o braku powiązań

 

Mysłowice , 22-01-2018                                                       ……………………………………
                                               ( podpis , pieczęć składającego Zapytanie Ofertowe )

Zobacz także:
Zapytania ofertowe Zapytanie ofertowe w związku z zakupem usługi w zakresie wykonania materiałów reklamowych na targi w Dusseldorf 2017 Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2017r Zapytanie Ofertowe w zakresie usługi transportowej eksponatu na targi w Dusseldorf 2017 Koniec sezonu 2016 Sezon Żeglarski 2016 Zakończenie Sezonu Czarter jachtu w Chorwacji Rozpoczęcie sezonu 2015 Narty wodne, deska , koło do holowania !!!!!!! KONKURS "PAMIĄTKA Z WAKACJI" Zakończenie sezonu 2014 TESTOWANIE JACHTÓW 30.04-04.05 Cennik czarterów - 2015 r. Czarterowy zawrót głowy Nowości Czarterowe w 2014 Nowy jacht w ofercie Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot transportu Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej podczas targów BOOT DUSSELDORF 2017/ Purchase of exhibition organization service Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot wynajęcia powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego podczas targów BOOT DUSSELDORF Zapytanie ofetowe w związku z zakupem usługi doradczej wejście na rynek turecki Zapytanie ofetowe w związku z zakupem usługi doradczej wejście na rynek norweski Spotkajmy sie na SportBiz w Warszawie Wyniki postepowania dot usługi doradczej w wejściu na rynek Turecki Wyniki postepowania ofertowego dot usługi doradczej w wejściu na rynek norweski Zapytanie ofertowe dot.transportu eksponatów na targi Zapytanie ofertowe dot.wykonania materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe dotyczące organiacji stoisk wystawienniczegona wybranych targach. Wyniki postępowania ofertowego 19-09-2017 Wyniki postepowania ofertowego w zakresie transportu eksponatów Wyniki postepowania ofertowego w zakresie wynajęcia i organizacji miejsca wystawienniczego podczas targów Wyniki postepowania ofertowego w zakresie wynajęcia i organizacji miejsca wystawienniczego podczas targów Zapytanie ofertowe prezentacja produktu podczas Misji Gospodarczej Turcja Ogłoszenie wyników Misja Gospodarcza Istambuł 2018 Zapytanie ofertowe prezentacja produktu podczas Misji Gospodarczej Turcja 2018 Drugie zapytanie Ogłoszenie wyników prezentacja produktu - Misja Gospodarcza do Istambul ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas targów ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW NA / I Z TARGÓW Ogłoszenie wyników dot wykonania materiałów reklamowych na wybrane targi 2018/2019 Ogłoszenie wyników dot transportu eksponatu na wybrane targi 2018/2019 Ogłoszenie wyników dot. organizacji targów w wybranych terminach 2018/2019 Commission protocol on the selection of the offer 2018/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW NA / I Z TARGÓW Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas targów Zapytanie ofertowe dotyczace zakupu telewizora ze stojakiem Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu monitpra do emisji spotów reklamowych ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Protokół wyboru oferty dotyczącej materiałów reklamowych Ponowione zapytanie dotyczące zakupu TV wraz ze stojakiem Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu monitora do emisji spotów reklamowych Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdowej misji gospodarczej do Miami, USA oraz Dubaju, ZEA 2019 Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji misji gospodarczych do Dubaju i Mamii ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdowej misji gospodarczej do Miami, USA oraz Dubaju, ZEA 2019 nr 2 Organizacja misji gospodarczej do Norwegi wraz z transportem eksponatu obsługą techniczną miejsca cumowniczego oraz noclegiem Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego dot kompleksowej organizacji misji gospodarczej w Halden Czarter jachtów na Mazurach