Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas targów

Mysłowice 27.07.2018

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

 

Yachtsport. Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas  poniższych targów :

 

 1.  Wiatr i Woda w Gdyni 09-12. 08 2018
 2. Bater I sjoen w Oslo, Norwegia  06-9.09.2018
 3. Salone Nautico Internazionale di Genova , Włochy 20-25. 09.2018
 4. Salon Nautique International de Paris , Francja 08-16.12.2018
 5. Boot Dusseldorf 2019 w Niemczech 19-27.01.2019
 6. Vene Bat Helsinki, Finlandia , 08-17.02.2019
 7. Sjoen for alle- Lillestrom ,Norwegian International Boat Show
  20-24.03.2019

 

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisana w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.                                                                             

 1. DANE  SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE

YACHTSPORT SP. Z O.O. 41-400 Mysłowice, ul. Mickiewicza 59

NIP 222-079-35-06 KRS 0000245144

Sąd Rejonowy w Katowicach IX Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiot działalności zamawiającego

 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej o powierzchni 30-60 m ² ,  organizacja stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas  poniższych targów  :

 1. Wiatr i Woda w Gdyni 09-12. 08 2018
 2. Bater I sjoen w Oslo, Norwegia  06-9.09.2018
 3. Salone Nautico Internazionale di Genova , Włochy 20-25. 09.2018
 4. Salon Nautique International de Paris , Francja 08-16.12.2018
 5. Boot Dusseldorf 2019 w Niemczech 19-27.01.2019
 6. Vene Bat Helsinki, Finlandia , 08-17.02.2019
 7. Sjoen for alle- Lillestrom ,Norwegian International Boat Show
  20-24.03.2019

A Projekt stoiska :

 • Całkowita spójność z wizerunkiem marki w oparciu o projekt logotypu wraz z logotypami unijnymi oraz Marki Polskiej dostępne w załączniku
 • Używanie kolorów i czcionek oraz zdjęć udostępnionych przez firmę.
 • Czytelne umieszczenie logotypu i claimu w obrębie stoiska
 • Atrakcyjne i czytelne rozmieszczenie wskazanych produktów – poprawna ekspozycja
 • Funkcjonalne rozwiązania –ruch w obrębie stoiska , projekt układu funkcjonalnego stoiska
 • Płynne poruszanie się odwiedzających po stoisku, stolik recepcyjny
 • Przemyślane wzmocnienie widoczności z większej odległości od stoiska
 • Funkcjonalne wkomponowanie zaplecza
 • Projekt grafiki na kadłubie
 • Atrakcyjne rozmieszczenie logotypów i claimu w obrębie stoiska
 • Atrakcyjne wkomponowanie obligatoryjnych elementów wizualizacji MPG dostępne sa na Portalu Promocji Eksportu pod adresem : https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki-.html
 • Zagwarantowanie wykładziny 30m²- 60 m² w kolorze nawiązującym do logo firmy
 • Projekt punktów elektrycznych + punktów świetlnych
 • Projekt stolika recepcyjnego
 • Projekt podłogi, stolika, krzeseł
 • Wskazane miejsce na TV
 • Dodatkowe dekoracje przestrzenne
 • Usługa native speakera umożliwiająca swobodną komunikację klienta oraz z zapoznaniem go z produktem w języku stosownym używanym w branży jachtowej
 • Wynajęcie dźwigu w celu swobodnego i szybkiego opuszczenia jachtu na podstawy umiejscowione na miejscu wystawienniczym

 

B  Zabudowa stoiska o powierzchni 30m²- 60 m² - cena za - m²

 • Otwarty sufit
 • Ściana z dekoracją naklejoną grafiką , nie wymagana
 • Panel promocyjny MPG według wytycznych dostępnych na Portalu Promocji Eksportu pod adresem  https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki-.html
 • Wykładzina w jednym kawałku
 • Krzesła w ilości 4 szt jeden rodzaj
 • Stolik recepcyjny wysoki w ilości 1 szt , lakierowane drzewo , zamykane na klucz drzwiczki od strony osoby obsługującej stoisko , orientacyjne wymiary : wysokość=110 cm , głębokość=60cm , szerokość = 110 cm 
 • Oświetlenie odgórne wewnątrz jachtu , światło ciepłe przejrzyste
 • Logotyp- może być podświetlany
 • Możliwe lekkie dekoracje przestrzenne do powieszenia nad stoiskiem wykonane z białego kartonu , wycinane laserowo ok 3 s
 • Płaski monitor TV około 40cali kolorowy z możliwością emitowania filmów z różnymi rozszerzeniami  wraz z podłączeniem

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

           39298900-6 – Różne wyroby dekoracyjne

           79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 

 1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na dwa dni przed rozpoczęciem targów  :

1.Wiatr i Woda Gdynia , al. Jana Pawła II 13A, 81-345 Gdynia

2.Bater I Sjoen Fornebuveien 1-3, 1366 Lysaker, Norwegia
3.Salone Nautico Internazionale di Genova Piazzale John Fitzgerald Kennedy, 16129 Genova GE, Włochy
4. Paris Expo Porte de Versailles  , 2 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, Francja
5.Boot Dusseldorf , Messe Dusseldorf , GmbH Postrfach 10 10 06, 40001 Dusseldorf Messeplatz, 40474 Dusseldorf , Niemcy

6. Vene Bat Helsinki, , Hala Messukeskus , Messuaukio 1, 00520 Helsinki, Finlandia

7. Sjoen for Alle,   Messeveien 8, 2004 Lillestrøm, Norwegia

następnie podczas udziału w targach az do ostatniego dnia. Za wykonanie zamówienia strony uznają doręczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w w/w zakresie wstawione  przez organizatora w/w działania  

Termin realizacji na co najmniej dwa dni przed otwarciem w wyznaczonych wyżej terminach od godziny 8:00 .

 

 

 

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁANIANIAWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r Kodeks Cywilny i zgodnie z zasadami konkurencyjności w formie konkursu ofert. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania do niniejszego postępowania.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Posiadają zdolność do realizacji zamówienia
 2. Gwarantują sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów , surowców , energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Posiadają wiedze i stosowne doświadczenie  wymagane przez Zleceniodawce umożliwiające wykonanie zamówienia.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

 

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona na największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania . Wyszczególnione kryteria znajdują się poniżej :

 

Lp .

Kryterium

Waga

1.

Cena brutto za wykonanie zamówienia

80%

2.

Całkowita spójność z wizerunkiem marki, tłumaczenie native speakera , wynajęcie dźwigu

20%

Sposób przyznawania punktacji poszczególnym ofertom :

100% = 100pkt

Punkty za kryterium „ cena „ zostaną obliczone według następującego wzoru :

Najniższa cena brutto oferty ÷ cena brutto badanej oferty x80= ______pkt

 

 

 

 

Punkty za kryterium „Całkowita spójność z wizerunkiem marki, tłumaczenie native speakera , wynajęcie dźwigu „  zostaną przyznane zgodnie z tabelą:

Liczba punktów

Doświadczenie ( liczba zrealizowanych projektów w branży jachtowej  )

0

Dla któregokolwiek braku z wymienionego zakresu niż rekomendowana

10

Wszystkie zgodnie z rekomendowana

20

Dla któregokolwiek wymienionego zakresu ponadto niż rekomendowana

*pozostałe elementy musza być co najmniej równe rekomendowanym

 

 1. CZAS, MIEJSCE I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA WARUNKÓW ZAPYTANIA  :

 

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest od dnia 27.07.2018  na stronie internetowej zamawiającego www.yachtsport.pl

 

 1. TERMIN , MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT :

 

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 06.08.2018 r do godziny 12:00

- Osobiście w siedzibie składającego zapytanie ofertowe

- Pocztą tradycyjna na adres : Yachtsport Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice , ul. Mickiewicza 59

- Pocztą elektroniczną na adres: biuro@yachtsport.pl

 

 1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim, podana cena w PLN lub EUR.
 2. Zamawiający nie dopuszcza ofert składanych częściowo .
 3. Termin związania oferta wynosi 45 dni.
 4. Złożenie oferty przez wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

 

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi najpóźniej w terminie 06.08.2018  r  

o godz. 16:00. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową.

 1. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT

 

Odrzuceniu podlegają oferty :

 

- nie spełniające wymagań określonych w Warunkach zapytania ofertowego , w szczególności niekompletne , bo nie zawierają wszystkich pozycji z punktu 2A i 2B niezbędnych do realizacji ww. przedmiotu zapytania ofertowego, przy czym każda z imprezy targowej traktowana jest oddzielnie .

- których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

- które zawierają rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zapytania ofertowego ;

- które zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie – ofertę zwraca się wówczas wykonawcy , bez jej otwierania ;

- nie zawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń Wykonawcy , w których brakujące dokumenty lub oświadczenia pomimo wezwania Zamawiającego nie zostały uzupełnione przez Wykonawcę w terminie określonym w wezwaniu ;

- nieczytelne lub budzące wątpliwości , co do ich treści .        

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE  , PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

1. O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca , polegające w szczególności na :

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

- posiadaniu w spółce 5% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego , lub zarządzającego , prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa drugiego stopnia , lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli.

 

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań wg załączonego wzoru ( załącznik nr 2 )

 

 

2 .  Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania na każdym jego      etapie bez konieczności podawania przyczyny .

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert , bez podania przyczyn.
 2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

Wymagane dokumenty :

 

 1. Oferta wg. Załączonego wzoru ( załącznik nr 1 )
 2. Oświadczenie o braku powiązań ( załącznik nr 2 )

 

Osoby do kontaktu :

 

Elżbieta Czaja  500170190

 

Załączniki :

 

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o braku powiązań

 

Mysłowice dn 27.07.2018                                               ……………………………………………………..
                                                                                                                     podpis, pieczęć składającego Zapytanie Ofertowe

 

                                       

 

Zobacz także:
Zapytania ofertowe Zapytanie ofertowe w związku z zakupem usługi w zakresie wykonania materiałów reklamowych na targi w Dusseldorf 2017 Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2017r Zapytanie Ofertowe w zakresie usługi transportowej eksponatu na targi w Dusseldorf 2017 Koniec sezonu 2016 Sezon Żeglarski 2016 Zakończenie Sezonu Czarter jachtu w Chorwacji Rozpoczęcie sezonu 2015 Narty wodne, deska , koło do holowania !!!!!!! KONKURS "PAMIĄTKA Z WAKACJI" Zakończenie sezonu 2014 TESTOWANIE JACHTÓW 30.04-04.05 Cennik czarterów - 2015 r. Czarterowy zawrót głowy Nowości Czarterowe w 2014 Nowy jacht w ofercie Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot transportu Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej podczas targów BOOT DUSSELDORF 2017/ Purchase of exhibition organization service Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot wynajęcia powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego podczas targów BOOT DUSSELDORF Zapytanie ofetowe w związku z zakupem usługi doradczej wejście na rynek turecki Zapytanie ofetowe w związku z zakupem usługi doradczej wejście na rynek norweski Spotkajmy sie na SportBiz w Warszawie Wyniki postepowania dot usługi doradczej w wejściu na rynek Turecki Wyniki postepowania ofertowego dot usługi doradczej w wejściu na rynek norweski Zapytanie ofertowe dot.transportu eksponatów na targi Zapytanie ofertowe dot.wykonania materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe dotyczące organiacji stoisk wystawienniczegona wybranych targach. Wyniki postępowania ofertowego 19-09-2017 Wyniki postepowania ofertowego w zakresie transportu eksponatów Wyniki postepowania ofertowego w zakresie wynajęcia i organizacji miejsca wystawienniczego podczas targów Wyniki postepowania ofertowego w zakresie wynajęcia i organizacji miejsca wystawienniczego podczas targów Zapytanie ofertowe prezentacja produktu podczas Misji Gospodarczej Turcja Ogłoszenie wyników Misja Gospodarcza Istambuł 2018 Zapytanie ofertowe prezentacja produktu podczas Misji Gospodarczej Turcja 2018 Drugie zapytanie Ogłoszenie wyników prezentacja produktu - Misja Gospodarcza do Istambul ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas targów ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW NA / I Z TARGÓW Ogłoszenie wyników dot wykonania materiałów reklamowych na wybrane targi 2018/2019 Ogłoszenie wyników dot transportu eksponatu na wybrane targi 2018/2019 Ogłoszenie wyników dot. organizacji targów w wybranych terminach 2018/2019 Commission protocol on the selection of the offer 2018/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW NA / I Z TARGÓW Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas targów Zapytanie ofertowe dotyczace zakupu telewizora ze stojakiem Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu monitpra do emisji spotów reklamowych ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Protokół wyboru oferty dotyczącej materiałów reklamowych Ponowione zapytanie dotyczące zakupu TV wraz ze stojakiem Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu monitora do emisji spotów reklamowych Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdowej misji gospodarczej do Miami, USA oraz Dubaju, ZEA 2019 Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji misji gospodarczych do Dubaju i Mamii ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdowej misji gospodarczej do Miami, USA oraz Dubaju, ZEA 2019 nr 2 Organizacja misji gospodarczej do Norwegi wraz z transportem eksponatu obsługą techniczną miejsca cumowniczego oraz noclegiem Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego dot kompleksowej organizacji misji gospodarczej w Halden Czarter jachtów na Mazurach