Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdowej misji gospodarczej do Miami, USA oraz Dubaju, ZEA 2019

Mysłowice 14-01-2019

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

 

Yachtsport Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące organizacji prezentacji produktu tj. łodzi żaglowej Mariner 600 podczas tzw . misji gospodarczej  , podczas targów  jachtowych :

 1. International Boat Show in Miami USA 14-18.02.2019
 2. International Boat Show in Dubaj 26.02-02.03.2019

zakup usług organizacji misji gospodarczej do powyższych krajów

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisana w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.                                                                             

 1. DANE  SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE

 

YACHTSPORT SP. Z O.O. 41-400 Mysłowice, ul. Mickiewicza 59

NIP 222-079-35-06 KRS 0000245144

Sąd Rejonowy w Katowicach IX Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiot działalności zamawiającego

 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja misji gospodarczej wyjazdowej  , do której realizacji należy wziąć pod uwagę wize dla dwóch osób , przelot samolotem , transport na miejscu z lotniska na targi  , bilety wstępu , organizacja spotkań z co najmniej 3 potencjalnymi brokerami , pobyt/ nocleg  na co najmniej 3 dni  . Nocleg w odległości nie większej niż 10 km od miejsca targów, w hotelu minimum trzy-gwiazdkowym, z założeniem:
- nocleg dla 2 osób w powyższych terminach
Hotel powinien zapewniać dostęp do bezpłatnego Wi-Fi oraz parkingu. Wszystkie pokoje muszą posiadać dostęp do pełnego węzła sanitarnego, przede wszystkim toalety i łazienki z prysznicem. Pokoje muszą być klimatyzowane. Hotel musi posiadać restaurację oraz salę konferencyjną. Wykonawca zapewnia 24-godzinną asystę telefoniczną pracownika biura.

 

Miejsce oraz termin ma ściśle nawiązywać do targów :
1. International  Boat Show odbywających się w Miami  w dniach 14-18.02.2019

2.International Boat Show odbywających się w Dubaju w dniach 26.02- 02.03. 2019  

 

 

 

Wymogi :

 

 • Zagwarantowanie możliwości  prezentacji  produktu
 • Zagwarantowanie wizy do wymienionych krajów
 • Zagwarantowanie noclegów podczas pobytu w wymienionych krajach
 • Zagwarantowanie miejsca w celu odbywania rozmów z klientami  
 • Zagwarantowanie spotkań z potencjalnymi   klientami
 • Prezentacja filmu informacyjno promocyjnego prezentującego produkt
 • Przekazanie katalogów firmowych potencjalnym klientom

 

 

 

 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

            63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

i wystaw

 

 

 1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się podczas targów :

 

 1. OKOLICE , Miami Marine Stadium Park & Basin, Virginia Key, FL
 2. DUBAI CANAL, JUMEIRAH


Za wykonanie zamówienia strony uznają doręczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w w/w zakresie wystawione organizatora w/w działania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁANIANIAWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r Kodeks Cywilny i zgodnie z zasadami konkurencyjności w formie konkursu ofert. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania do niniejszego postępowania.

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki:

a) Oferent zobowiązany jest sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
c) Oferent zobowiązany jest przedstawić 3 propozycje hoteli (zdjęcia i opis) oraz przelotów  z założeniem, że:
- zaproponowane hotele nie mogą znajdować się odległości większej niż 10 km od lokalizacji targów
- czas na przesiadki w ramach zaproponowanych lotów nie może wynosić więcej niż 4 godziny na lotnisku transferowym oraz nie mogą być to loty przewoźników nisko-budżetowych
- oferty nie spełniające powyższych warunków będą podlegały odrzuceniu. 
d) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, na które składa się potwierdzenie posiadania przez Oferenta:
- uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym,
- niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
- stabilnej sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia. 
e) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny odpis z KRS lub wydruk z CEIDG, który będzie potwierdzał prowadzenie co najmniej 10-letniej działalności w obszarze pośrednictwa turystycznego, podpisany za zgodnością z oryginałem.
f) Oferent musi posiadać w ramach struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa usługę Helpdesk - z gwarancją kontaktu do 30 minut z dedykowanym pracownikiem, z uwzględnieniem obsługi klienta w języku polskim, angielskim i niemieckim, co poświadczy w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3.
g) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie posiadania statusu licencjonowanego agenta IATA oraz licencji operatorskiej wydanej przez marszałka. 
h) Oferent musi posiadać doświadczenie we współpracy międzynarodowej, które potwierdzone będzie dokumentami poświadczającymi współpracę z innymi biurami pośrednictwa turystycznego w Europie i na świecie (np. jako partner dużego konsorcjum turystycznego). 
i) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie polisy ubezpieczeniowej firmy turystycznej na kwotę minimum 500.000 PLN

 

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

 

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy . Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona na największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania . Wyszczególnione kryteria znajdują się poniżej :

 

Przedłożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium 1 – cena netto – waga 60%.

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 60% - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 60 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert
-------------------------------------------------------------- x 60
Wartość netto wskazana w badanej ofercie

Kryterium nr 2 – termin płatności – waga 20% (20 pkt.)

Zgoda na płatność w terminie po realizacji umowy:
- termin płatności: 1-7 dni kalendarzowych = 5 pkt
- termin płatności: 8-13 dni kalendarzowych = 10 pkt
- termin płatności: 14 dni kalendarzowych i powyżej = 20 pkt

Kryterium nr 3 – funkcjonalność usługi – waga 20% (20 pkt.)
Punktacja przyznawana na podstawie przedstawionych propozycji noclegów:

- Odległość hotelu od targów od 5 do 10 km - 5 pkt. 
- Odległość hotelu od targów od 3 do 5 km - 10 pkt. 
- Odległość hotelu od targów od 0 do 3 km - 20 pkt.

 

 

 

 

 

 

 1. CZAS, MIEJSCE I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA WARUNKÓW ZAPYTANIA  :

 

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest od dnia 14-01-2019 na stronie internetowej zamawiającego www.yachtsport.pl

 

 

 

 1. TERMIN , MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT :

 

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 23.01.2019 r do godziny 16:00

 

- Osobiście w siedzibie składającego zapytanie ofertowe

- Pocztą tradycyjna na adres : Yachtsport Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice , ul. Mickiewicza 59

- Pocztą elektroniczną na adres: biuro@yachtsport.pl

 

 1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim, podana cena w PLN lub EUR.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie częściowych ofert .
 3. Termin związania oferta wynosi 45 dni.
 4. Złożenie oferty przez wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

 

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi najpóźniej w terminie 23.01.2019 r  

o godz. 17:00. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową.

 

 1. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT

 

Odrzuceniu podlegają oferty :

 

- nie spełniające wymagań określonych w Warunkach zapytania ofertowego , w szczególności niekompletne , bo nie zawierają wszystkich pozycji niezbędnych do realizacji ww. przedmiotu zapytania ofertowego;

- których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

- które zawierają rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zapytania ofertowego ;

- które zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie – ofertę zwraca się wówczas wykonawcy , bez jej otwierania ;

- nie zawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń Wykonawcy , w których brakujące dokumenty lub oświadczenia pomimo wezwania Zamawiającego nie zostały uzupełnione przez Wykonawcę w terminie określonym w wezwaniu ;

- nieczytelne lub budzące wątpliwości , co do ich treści .

 

 

 

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE  , PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:
a) otwarcia w stosunku do Oferenta postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości,
b) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań wg załączonego wzoru ( załącznik nr 2 )

 

2 .  Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania na każdym jego      etapie bez konieczności podawania przyczyny .

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert , bez podania przyczyn.
 2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

Wymagane dokumenty :

 

 1. Oferta wg. Załączonego wzoru ( załącznik nr 1 )
 2. Oświadczenie o braku powiązań ( załącznik nr 2 )

 

Osoby do kontaktu :

 

Elżbieta Czaja  500170190

 

Załączniki :

 

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o braku powiązań

 

Mysłowice , 14-01-2019                                             ……………………………………
                                                 ( podpis , pieczęć składającego Zapytanie Ofertowe )

Zobacz także:
Zapytania ofertowe Zapytanie ofertowe w związku z zakupem usługi w zakresie wykonania materiałów reklamowych na targi w Dusseldorf 2017 Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2017r Zapytanie Ofertowe w zakresie usługi transportowej eksponatu na targi w Dusseldorf 2017 Koniec sezonu 2016 Sezon Żeglarski 2016 Zakończenie Sezonu Czarter jachtu w Chorwacji Rozpoczęcie sezonu 2015 Narty wodne, deska , koło do holowania !!!!!!! KONKURS "PAMIĄTKA Z WAKACJI" Zakończenie sezonu 2014 TESTOWANIE JACHTÓW 30.04-04.05 Cennik czarterów - 2015 r. Czarterowy zawrót głowy Nowości Czarterowe w 2014 Nowy jacht w ofercie Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot transportu Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej podczas targów BOOT DUSSELDORF 2017/ Purchase of exhibition organization service Informacja o wyniku postępowania ofertowego dot wynajęcia powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego podczas targów BOOT DUSSELDORF Zapytanie ofetowe w związku z zakupem usługi doradczej wejście na rynek turecki Zapytanie ofetowe w związku z zakupem usługi doradczej wejście na rynek norweski Spotkajmy sie na SportBiz w Warszawie Wyniki postepowania dot usługi doradczej w wejściu na rynek Turecki Wyniki postepowania ofertowego dot usługi doradczej w wejściu na rynek norweski Zapytanie ofertowe dot.transportu eksponatów na targi Zapytanie ofertowe dot.wykonania materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe dotyczące organiacji stoisk wystawienniczegona wybranych targach. Wyniki postępowania ofertowego 19-09-2017 Wyniki postepowania ofertowego w zakresie transportu eksponatów Wyniki postepowania ofertowego w zakresie wynajęcia i organizacji miejsca wystawienniczego podczas targów Wyniki postepowania ofertowego w zakresie wynajęcia i organizacji miejsca wystawienniczego podczas targów Zapytanie ofertowe prezentacja produktu podczas Misji Gospodarczej Turcja Ogłoszenie wyników Misja Gospodarcza Istambuł 2018 Zapytanie ofertowe prezentacja produktu podczas Misji Gospodarczej Turcja 2018 Drugie zapytanie Ogłoszenie wyników prezentacja produktu - Misja Gospodarcza do Istambul ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas targów ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW NA / I Z TARGÓW Ogłoszenie wyników dot wykonania materiałów reklamowych na wybrane targi 2018/2019 Ogłoszenie wyników dot transportu eksponatu na wybrane targi 2018/2019 Ogłoszenie wyników dot. organizacji targów w wybranych terminach 2018/2019 Commission protocol on the selection of the offer 2018/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW NA / I Z TARGÓW Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej , organizacji stoiska wystawienniczego , zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska podczas targów Zapytanie ofertowe dotyczace zakupu telewizora ze stojakiem Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu monitpra do emisji spotów reklamowych ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Protokół wyboru oferty dotyczącej materiałów reklamowych Ponowione zapytanie dotyczące zakupu TV wraz ze stojakiem Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu monitora do emisji spotów reklamowych Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdowej misji gospodarczej do Miami, USA oraz Dubaju, ZEA 2019 Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizacji misji gospodarczych do Dubaju i Mamii ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdowej misji gospodarczej do Miami, USA oraz Dubaju, ZEA 2019 nr 2 Organizacja misji gospodarczej do Norwegi wraz z transportem eksponatu obsługą techniczną miejsca cumowniczego oraz noclegiem Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego dot kompleksowej organizacji misji gospodarczej w Halden Czarter jachtów na Mazurach